Header Ads

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุ ๑-๑๒ ปี ของจังหวัดนราธิวาส พร้อมกันทั่วประเทศ


วันนี้ (14 พ.ย.62) ณ ห้องประชุมปรัชญารังสรรค์ โรงเรียนพิมานวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด Kick off โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุ ต่ำกว่า ๑๒ ปี จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑-๑๒ ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มอายุ ๑-๑๒ ปี ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอำเภอเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเมือง เทศบาลเมืองนราธิวาส คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดกิจกรรม 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่น/สงสัยโรคหัดรวมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด มีผู้ป่วยจำนวน ๑,๐๔๓ ราย อัตราป่วย ๑๒๙.๗๐ ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๘ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๗๖ (รือเสาะ ๓ ราย ระแงะ ๒ ราย สุไหงโก-ลก บาเจาะ และศรีสาคร อำเภอละ ๑ ราย) พบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอรือเสาะ อัตราป่วย ๓๙๗.๙๘ ต่อแสนประชากร (จำนวน ๒๗๘ ราย) รองลงมา คือ อำเภอศรีสาคร อัตราป่วย ๒๙๔.๒๕ ต่อแสนประชากร (จำนวน ๑๑๙ ราย) อำเภอจะแนะ อัตราป่วย ๒๔๑.๖๓ ต่อแสนประชากร (จำนวน ๙๔ ราย) การรณรงค์ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ ๑-๑๒ ปี ในพื้นที่ จำนวน ๑,๙๐๙ คน จากทุกตำบล/หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันของประชากรกลุ่มเสี่ยง ลดอุบัติการณ์และอัตราป่วยตาย รวมถึงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค และปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ทั้งนี้ โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน หากพบว่าบุตรหลานยังรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ผู้ปกครองสามารถพาไปรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน ////
ข่าวโดย...ปทิตตา หนูสันทัด นราธิวาส  0824154474

ขับเคลื่อนโดย Blogger.