Header Ads

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ของจังหวัดนราธิวาส พร้อมกันทั่วประเทศ


วันที่15พ.ย.62 ณ ห้องประชุมปรัชญารังสรรค์ โรงเรียนพิมานวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด Kick off โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มอายุ 1-12 ปี ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอำเภอเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเมือง เทศบาลเมืองนราธิวาส คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดกิจกรรม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่น/สงสัยโรคหัดรวมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 11 พฤศจิกายน 2562 จากฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด มีผู้ป่วยจำนวน 1,043 ราย อัตราป่วย 129.70 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 8 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.76 (รือเสาะ 3 ราย ระแงะ 2 ราย สุไหงโก-ลก บาเจาะ และศรีสาคร อำเภอละ 1 ราย) พบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอรือเสาะ อัตราป่วย 397.98 ต่อแสนประชากร (จำนวน 278 ราย) รองลงมา คือ อำเภอศรีสาคร อัตราป่วย 294.25 ต่อแสนประชากร (จำนวน 119 ราย) อำเภอจะแนะ อัตราป่วย 241.63 ต่อแสนประชากร (จำนวน 94 ราย) การรณรงค์ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 1-12 ปี ในพื้นที่ จำนวน 1,909 คน จากทุกตำบล/หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันของประชากรกลุ่มเสี่ยง ลดอุบัติการณ์และอัตราป่วยตาย รวมถึงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค และปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ทั้งนี้ โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน หากพบว่าบุตรหลานยังรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ผู้ปกครองสามารถพาไปรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน                              //////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.