Header Ads

IRPC รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงแยกคอนเดนเสท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 )


วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม และ นายวรวุฒิ ศิวะเพชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงแยกคอนเดนเสท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 ) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เนื่องจากปัจจุบันทาง บริษัท ไออาร์พีซีฯ มีโครงการที่จะวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันดีเซลให้สอดคล้องตามมาตรฐานยูโร5 (Ultra Clean Fuel: UCF Project) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประกาศใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ของประเทศไทย โดยน้ำมันดีเซลฯ ยูโร5 มีการกำหนดให้ลดค่ากำมะถันไม่เกิน10 ppm ซึ่งน้อยกว่าน้ำมันดีเซลฯยูโร4 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถึง5เท่า ถือเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยลดมลพิษ และยังสามารถช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง 5 เท่าอีกด้วย
การจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1.นำเสนอรายละเอียดโครงการกระบวนการผลิตรวมถึงการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
2.นำเสนอขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
3.รับฟังข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอโดย: นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
หลังจากนั้นได้มีการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
ภายในงานมี นายวิชัย ปิยพรธนา
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานบริหารความยั่งยืน/ ผู้แทนหน่วยงานราชการ/ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน/ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 ตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท IRPC/ ผู้แทนชุมชนฯ/ ประชาชนฯ และคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน


ข่าวโดย...ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.