Header Ads

ระยอง - GC Rayong Marathon 2019 งานวิ่งล้ำสไตล์ คิดใหม่เพื่อโลกที่ดีกว่าบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับชมรมเดิน วิงเพื่อสุขภาพ บ้านเพ จัดงานเดิน-วิ่ง GC Rayong Marathon 2019 ครั้งท่ี 19 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ บ้านเพ จ.ระยอง เพื่อร่วมส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพ กระตุ้นการท่องเท่ียวของจังหวัดระยอง อีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้ร่วมกันรักษา ส่ิงแวดล้อมด้วยการสวมใส่เสื้อท่ีแปรรูปมาจากขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้ว มาผ่าน กระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% การจัดการขยะภายในงาน และส่งเสริมการใช้ภาชนะ ใส่อาหารท่ีผ่านการรับรองฉลาก GC Compostable (ผลิตจากพลาสติกชีวภาพท่ีสลายตัวได้ทาง ชีวภาพ) ตอบสนองเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Circular Living ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ หมุนเวียน Circular Economy คือลดการเกิดขยะและของเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ถือได้ว่าเป็น การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Revolution) เพื่อคงไว้ให้ ลูกหลานในอนาคตโดยในปีนี้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 5,200 คน
ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและ ภาพลักษณ์องค์กร GC กล่าวว่า ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความรู้ ทรัพยากรเทคโนโลยี นวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้านอย่างเต็มกำลัง เราส่งเสริมพร้อมริเริ่มและดำเนินโครงการ เพื่อสังคมต่างๆ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบคุณค่าและและคุณประโยชน์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และขยายผลความสำเร็จไปสู่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยและโลกให้ดียิ่งขึ้นตามแนวคดิ ChemistryforBetterLiving เคมีที่เข้าถึงทกุความสุขสำหรับการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “GC Rayong Marathon 2019” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญด้านกีฬาที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งในปีนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนการจัดงานแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนการจัดทาเสื้อที่แปรรูปมาจากขวด พลาสตกิใส(PET)ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester100% สำหรับนักกีฬาเดิน-วิ่งและ เจ้าหน้าที่จัดงาน ทำให้ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ควบคกู่บัความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อสร้างสรรค์คณุภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายธานินทร์ บุญธาราม ประธานชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ กล่าวเสริมว่า สาหรับ การแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง “GC Rayong Marathon 2019” มีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ บ้านเพ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระยะ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ระยะฮาร์ฟมาราธอน 21.100 กิโลเมตร ระยะมินิมาราธอน 10.550 กิโมเมตร และระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตรซึ่งทางชมรมฯได้เตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเพื่อรองรับนักวิ่ง จากทวั่ ประเทศไทยท่ีจะมาร่วมวิ่งในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งให้มากท่ีสุด โดยคำนึงถึง เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปิดการจราจร ทีมแพทย์และ เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล เป็นต้น


ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในนามของจังหวัด ระยอง ขอขอบคุณคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง “GC Rayong Marathon 2019” ทุกภาคส่วน รวมถึง ท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่ีได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกปี และนับว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกาย แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ ชีวิตประจำวันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทั้งงานวิ่งครั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการขยะภายในงานอย่างดี คำนึงถึงเรื่องส่ิงแวดล้อมเป็นสำคัญและรณรงค์ให้นักวิ่งได้สวม ใส่เสื้อท่ีทำมาจากขวดพลาสติกใส(PET)ใช้แล้วเป็นการลดปริมาณขยะได้เป็นจำนวนมาก
สำหรับเส้นทางแข่งขันในครั้งนี้ยังคงยึดเส้นทางเดิมคือ เลียบชายหาดของจังหวัดระยอง ชายหาด ได้แก่ สวนสนอ่าวเพและหาดแม่รำพึงเป็นเส้นทางวิ่งธรรมชาติที่มีความสวยงามไม่แพ้จังหวัดชายทะเล ในภาคอื่นๆ ซึ่งนักวิ่งที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของชายหาดจังหวัดระยอง นับเป็นอีกหนึ่งสีสันในการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของคนระยองตลอดเส้นทาง การแข่งขันซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 5,200 คน ไม่นับรวมครอบครัวที่ติดตามมา พักผ่อนท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมากทำให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองโดยที่พักในระยะการแข่งขันจากสถานที่จัดงานได้ถูกจองเต็มในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกอื่นๆ เต็มไปด้วยนักกีฬาและผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจของจังหวัดระยองได้เป็นอย่างดีข่าวโดย...ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.