Header Ads

เกษตรจังหวัดระยอง เปิดเวที GAP สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

เมื่อเร็วๆ​ นี้​ ที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง ได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ออกไปประชาสัมพันธ์ให้สร้างความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้กิจกรรม “เวที GAP สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน” แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ ต.ตะพง จำนวน 100 รายนายนิพนธ์ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน หรือ GAP และเป็นเรื่องที่ตลาดในและต่างประเทศกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ ซึ่ง​หลายประเทศกีดกันและไม่รับซื้อสินค้าเกษตรที่ไม่มี GAP ซึ่งถึงเวลาและจำเป็นแล้วที่เกษตรกรจะต้องผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP จึงได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลิตสินค้าเกษตรตามขั้นตอนของ GAP  โดยเป็นการสมัครใจ หากเกษตรกรรายใดไม่สนใจสมัครก็ไม่ว่ากัน แต่จะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้และการสูญเสียโอกาสอย่างไร ทั้งนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในทุกอำเภอ เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป....

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.