Header Ads

บลูเทคซิตี้ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ กลุ่มบริษัท EA และสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในพื้นที่ มุ่งพัฒนาบุคลากรรองรับฐานธุรกิจใหม่ใน EEC


                    วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) ที่หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.อภิชาติ  ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยมีนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) กล่าวถึงที่มา และวัตถุประสงค์ของการร่วมลงนามนี้ ร่วมด้วยนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด  ในฐานะผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้  พร้อมด้วยผู้แทนของหน่วยงานสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้     โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ
            นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก เปิดเผยว่า ในวันนี้ กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือ  EA ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ    11 สถาบันการศึกษา และบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด  ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ โดยการลงนามใน MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร และจัดเตรียมกำลังคนที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพร้อมตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะปานกลาง สำหรับการจะตั้งฐานการผลิตของกลุ่ม EA ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งบริษัทในกลุ่ม EA ที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) หรือ แบตเตอรี่ อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle) หรือ EV โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้ทุกฝ่ายที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   ทั้งด้านทฤษฎี และการฝึกอบรม ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม EA ต่อไป
         ดร.อภิชาติ  ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  กล่าวว่า  ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างตรงจุด โดยที่สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันสามารถนำเทคโนโลยีและความรู้ที่ได้จากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละสถาบันและเสริมจุดแข็งของตน เพื่อเพิ่มความสามารถของทรัพยากรบุคคล พร้อมมั่นใจว่าจากแผนการลงทุนทางธุรกิจที่ชัดเจนของกลุ่ม EA และความพร้อมทั้งด้านเงินทุน ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีของกลุ่ม EA จะส่งผลให้ความร่วมมือในครั้งนี้ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนได้ในที่สุด
          สำหรับ สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจที่ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยบูรพา /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก/ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา/ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี/ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี/ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา /วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา / วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ /วิทยาลัยเทคนิคระยอง / บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด /  บริษัท อีเอ ไบโอ  อินโนเวชั่น จำกัด / บริษัท ไมน์ โมบิลีตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ในนามผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้********************************
ข่าวโดย...สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.