Header Ads

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CCOP ครั้งที่ 55 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 73

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2562 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ 73 (The 73rd CCOP Steering Committee Meeting) ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 โดย กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะกรรมการประสานงานการสำรวจทรัพยากรธรณี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia : CCOP) โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางด้านธรณีวิทยาและธรณีศาสตร์สำหรับผู้นำองค์กร นักวิชาการ และผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา จากทั้งในประเทศไทย และประเทศสมาชิก CCOP ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศที่ให้ความร่วมมือและองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมือ CCOP จากทั่วโลก เพื่อมาร่วมปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลวิชาการและประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากร การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยา การลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบัน CCOP มีสมาชิกจำนวน 15 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐมองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย ติมอร์เลสเต และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีสำนักงานเลขาธิการ CCOP ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีประเทศที่ให้ความร่วมมือ 14 ประเทศ ประกอบด้วยออสเตรเลีย เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก  ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอรเวย์ โปแลนด์ฟินแลนด์ รัสเซีย สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความร่ว มมืออีก16 องค์การ 

รชต สหชัยเสรี รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.