Header Ads

ระยอง - “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่อง จังหวัดระยอง”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงสรุปผลงานครบ 1 ปีการขับเคลื่อนโครงการ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ในการจัดการพลาสติกและขยะในจังหวัดระยอง  (โครงการ PPP Plastic) พร้อมมุ่งสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนของระยอง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่วนภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ มี กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ระยองเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรของประเทศ ส่งผลให้มีการขยายตัวของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จังหวัดตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะมูลฝอย ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกภาคส่วน “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่อง จังหวัดระยอง” หรือ โครงการ PPP Plastic  ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม 2561 มีการดำเนินการและขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเกือบ 1 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้การนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการบริหารจัดการแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ การลดและการคัดแยกขยะ การจัดทำระบบการแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ และการลดและการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use plastic)   “สิ่งที่สำคัญคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเรื่องการคิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง ช่วยให้การนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกและง่ายขึ้น เพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะให้สูงขึ้น และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในทะเลที่ต้นทางสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 19 แห่ง ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และ จะช่วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดต้นแบบโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่หลายๆ พื้นที่ สามารถถ่ายทอดแบ่งปันให้แก่จังหวัดอื่น เพื่อการเรียนรู้และเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระลอกคลื่นที่ขยายตัวออกไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวนายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดนำร่องการดำเนินโครงการ PPP Plastic    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้พัฒนาความรู้และพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า ซึ่งคณะทำงานโครงการ PPP Plastic  ได้ผนึกกำลังการทำงานจากทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยอง 19 องค์กรเป็นต้นแบบดำเนินการในปี 2562 เพื่อการจัดการขยะทั่วไปและขยะพลาสติกตามแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดทำฐานข้อมูลของการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกๆ

2 เดือนจาก 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการขยะในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปริมาณของพลาสติกประเภทต่างๆ จากครัวเรือน ที่ยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อน

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถคัดแยกขยะพลาสติกสะอาดเข้าระบบรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562  ได้ประมาณ 220  ตัน ซึ่งมีปริมาณการดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะถุงพลาสติก เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่หลายชุมชน เช่น ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่สามารถขยายธุรกิจของธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชน เรื่องการจัดเก็บพลาสติกเพิ่ม โดยสร้างรายได้เพิ่มกว่า 10,000 บาทต่อเดือน


นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง สนับสนุนการดำเนินโครงการ PPP Plastic   เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและภาคประชาสังคม ให้มีประสิทธิภาพ โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริโภคเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยระยะแรก ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง จำนวน 19 แห่ง และจะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยองในลำดับต่อไป นอกจากนี้ ได้จัดให้มีโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ ที่ใกล้ชิดประชาชน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 (จำนวน 12 แห่ง)
2) โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (จำนวน 8 แห่ง)
3) โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (จำนวน 12 แห่ง)    “การดำเนินการเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะในทุกระดับ หากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เมื่อร่วมมือกันดำเนินการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน บนฐานของการที่ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่าตามโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเหล่านี้สามารถที่จะแบ่งปันและขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆ ในอนาคตต่อไป” ท้องถิ่นจังหวัดระยอง กล่าวสรุป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.