Header Ads

พังงา-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพังงา ติวเข้มความรู้พัฒนาบทบาทให้แกนนำกลุ่มสตรีจังหวัดพังงา


       ที่โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนศักยกาพสตรีจังหวัดพังงา ประจำปี 2562 โดยมี นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช เข้าร่วมในพิธีเปิด และมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา และผู้นำสตรีจาก 8 อำเภอ จำนวน 90 คน เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล  อดีตผอ.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 วัน       นางวันดี ปิยนามวาณิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทางสังคมและในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น จำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ให้ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรี มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ  สร้างความเข้มแข็งให้สตรีในทุกมิติ ให้สตรีเป็นพลังที่สามารถยืนหยัดได้อย่างสมศักดิ์ศรี 
         สำหรับการพัฒนาสตรีในจังหวัดพังงา ได้มีการบูรณาการกันเป็นอย่างดี ระหว่างคณะกรรมการในทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดโครงการที่มาส่งเสริมกลุ่มสตรีตามแนวคิดที่ว่า สตรีย่อมเข้าใจปัญหาของสตรี โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวสตรีเองก่อน อันจะนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาในทุกมิติ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถ ความเป็นผู้นำสตรี สามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน สามารถเป็นแบบอย่างในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.