Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ พ่อเมืองอู่ไทย นำส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอห้วยคต และอำเภอหนองฉาง ...!! ***


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.อุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอห้วยคต และอำเภอหนองฉาง เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของแต่ละพื้นที่
โดยมี นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต และนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง นำข้าราชการ ผู้บริหารระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เข้ารับฟังแนวทางทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ มีการพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง แนวทางปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การบริหารจัดการน้ำ การเกษตร การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในพื้นที่  ให้ทุกส่วนราชการเตรียมการจัดทำแผนงาน/โครงการไว้ล่วงหน้า หากได้รับงบประมาณจะสามารถดำเนินการได้ในทันที  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะ การอำนวยความสะดวกด้านที่ดิน การดูแลรักษาสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 “อุทัยธานีเกมส์”
สำหรับในครั้งต่อไป (12 พ.ย.62) จังหวัดอุทัยธานี มีกำหนดลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี ที่อำเภอบ้านไร่ เพื่อนำข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมาประมวลสรุปเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป...

// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.