Header Ads

ร้อยเอ็ด..." สำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้กับผู้ประสบภัย กรณีบ้านพักที่อยู่อาศัยเสียหาย" ที่.ร้อยเอ็ด


         เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน "มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสำนักนายกรัฐมนตรีให้กับผู้ประสบภัย กรณีบ้านพักที่อยู่อาศัยเสียหาย" จาก 4 อำเภอ จำนวน 6 ครัวเรือน ดังนี้

      1. นางบุญลักษ์ รัตน์ทาหงส์ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
      2. นางลำดวน กรุงษาศรี บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
      3. นางอุไร   ศักดิ์ขวา บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
     4. นางกรรณิกา  อุดมพูล บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
     5. นายประดิษฐ์   สุวรรณโพธิ์ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
     6. นายทวี   โยธานวน บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
         กรณีบ้านเสียหายปานกลาง (30-70%) ได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน จำนวน 52,000 บาท เงินรวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีบ้านเสียหายจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล"และพายุโซนร้อน"คาจิกิ" ที่มอบให้ประชาชน จำนวน 6 ครัวเรือนในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 706,400 บาท


ข่าวโดย...สุเทพ  ลอยแก้ว และ วัชรินทร์  เขจรวงค์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.