Header Ads

ชลบุรี - เทศบาลนครแหลมฉบัง ประชุมปรึกษาหารือ


ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562โดยมี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้มีโอกาสนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมพิจารณาหารือ อันจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตรวจสอบและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำ ตรวจสอบการรุกล้ำเขตพื้นที่แนวลำคลอง ขอแอสฟัลท์ติกซ่อมแซมถนน ขอหินคลุกปรับพื้นที่ถนน ตัดต้นไม้ ปรับทัศนียภาพบริเวณพื้นที่สาธารณะให้สะอาดเรียบร้อย ทำแนวกั้นกันรถตกถนน ประสานการไฟฟ้าแหลมฉบังสำรวจเสาไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมป้ายหยุดรถนักเรียน รายงานการดำเนินงานขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน การเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำคณะมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะทีมงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แนะนำเรื่องเทคโนโลยีการขนส่งอัจฉริยะบนพื้นฐานฯ บนรถรับ-ส่งนักเรียน บริษัท กัทส์ ซุปเปอร์โพลส์ แนะนำเรื่องเทคโนโลยีระบบกล้อง  CCTV อัจฉริยะรักษาความปลอดภัย ตรวจจับและจดจำใบหน้า และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แนะนำเรื่องเทคโนโลยีบนแอพพลิเคชั่น  I ON GO (ไอออนโก) ความปลอดภัยในการขับขี่

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.