Header Ads

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี


นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งทางอำเภอพยุหะคีรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ได้จัดขึ้น ซึ่งการ “ลงแขก” เป็นวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อน เป็นการแสดงออกถึงระบบเครือญาติ ความมีน้ำใจของคนในชุมชน การแบ่งปัน ซึ่งการลงแขกนี้เป็นการทำงานให้สามารถเสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด เช่น การลงแขกดำนา การลงแขกเกี่ยวข้าว การตีข้าว เป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้เงิน แต่เป็นการแสดงถึงน้ำใจในการช่วยงานกันของแต่ละครัวเรือน ทั้งนี้โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ รู้ถึงคุณค่า ความเป็นมาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ และฟื้นฟูศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การลงแขกเกี่ยวข้าว และการละเล่นพื้นบ้านเต้นกำรำเคียว ให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.