Header Ads

กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนมัธยมสายเหนือเชียงใหม่

23  พฤศจิกายน  2562 เวลา 0900 น กีฬาเบญจมิตรครูในเครือของโรงเรียนมัธยมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่สายเหนือได้จัดขึ้นมาหลายปีแรกๆนั้นมีอยู่5 โรงเรียนโดยผู้บริหารแต่ละโรงเรียนต้องการให้ครูนักเรียนมีความคุ้นเคยและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันและสามารถแลกเปลี่ยนวิชาการพัฒนาร่วมกันทุกด้านเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนบุคลากรได้รู้จักและช่วยเหลือกันได้ ต่อมาได้เพิ่มโรงเรียนขึ้นเป็น12 โรงเรียน โรงเรียนรังสีวิทยา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ  วิทยาลับการอาชีพฝาง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ฯ ต่างต้องการเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาหน่วยงานองค์กรและนักเรียนร่วมกันเพื่อจะได้สิ่งที่ดีกลับมาสู่สถาบันของตนเอง ในวันนี้กีฬาครูเบญจมิตรสัมพันธ์ได้จัดขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการเดินขบวนมีริ้วขบวนที่สวยสดงดงามต่างๆกันไปโดยเน้นที่ตัวครู และมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเพื่อกระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นแบบอย่างดีดีให้เยาวชนได้เป็นต้นแบบ ในช่วงกลางวันแข่งขันกีฬาทุกประเภท ในช่วงตอนเย็นจะมีการพบปะสังสรรค์กันเพื่อให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานได้รู้จักคุ้นเคยและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สถาบันการศึกษานั้นจะต้องพัฒนาไปกันเรื่อยๆไม่มีการหยุดอยู่กับที่เพื่อต้องการส่งนักเรียนของในแต่ละโรงเรียนเข้ารั้วมหาวิทยาลัยสร้างคุณภาพให้เยาวชนเพื่อจะได้ไปประกอบอาชีพที่เขาต้องการและถนัดตามความสามารถของตัวเด็กเพื่อเป็นกำลังที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ บางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าครูนั้นเขาสำคัญมากสร้างเด็กเยาวชนให้มีอนาคตและเป็นการพัฒนาประเทศชาติ ขอยกย่องครูทุกคนช่วยกันพัฒนาเด็กไทยต่อไป


อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.