Header Ads

ระยอง - รมช.ศึกษาธิการ เปิดประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสัญจรที่ จ.ระยอง แนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 ต.ค.2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้ห้วข้อ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องจังหวัดระยอง โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม มีการเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องจังหวัดระยอง การเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำกับผู้บริหารสถานศึกษาการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องจังหวัดระยอง แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวรรณ กล่าวว่า แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาล ได้กำหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในการนำร่องกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่นๆ โดยคาดหวังให้คนไทยมีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารสามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องใน 6 จังหวัด/ภูมิภาค ภาคเหนือ เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศีรสะเกษ ภาคกลาง กาญจนบุรี ภาคตะวันออก ระยอง ภาคใต้ สตูล รวมทั้งจังหวัดในชายแดน  ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้สำหรับจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษาและอยู่ใน EEC กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญ ได้มาระดมสมองและมารับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษดังกล่าว ...

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.