Header Ads

พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสร้างอาชีพช่างตัดผมชายให้ผู้สูงอายุ


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา ช่างตัดแต่งผมบุรุษ (จำนวน 30 ชั่วโมง) ให้กับผู้สูงอายุในตำบลป่าซาง จำนวน 20 คน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านค่าล่าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยานายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดผมบุรุษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบของจังหวัดพะเยา ที่จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ.2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎี เกี่ยวกับจรรยาบรรณช่างตัดผม อนามัยเกี่ยวกับสุขภาพ และสุขาภิบาลสถานที่ ความรู้เกี่ยวกับสภาพเส้นผมและสภาพหนังศรีษะ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดผม และภาคปฎิบัติที่เน้นการให้บริการออกแบบทรงผม ตัดผม และซอยผม โดยฝึก 5 ทรงมาตรฐานคือ รองทรงสูง รองทรงกลาง รองทรงต่ำ ทรงนักเรียนประถม-มัธยม  และทรงอเมริกัน-ลานบิน ผู้รับการฝึกได้ฝึกทักษะการใช้ปัตตาเลี่ยนกับหุ่น และขวดแม่โขงกลม เพื่อให้มือมีความอ่อนตามสภาพศรีษะ ไม่ทำให้ผู้รับบริการได้รับบาดเจ็บ เมื่อฝึกทักษะพื้นฐานจนชำนาญแล้ว ก็จะเก็บประสบการณ์จากการตัดผมให้กับอาสาสมัครในตำบล และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ที่สนใจรับบริการ ดังนั้น ช่างตัดผมชายสูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพช่างตัดแต่งผมบุรุษในชุมชนของตนเองได้
ภาพ/ข่าว   พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.