Header Ads

ระยอง - รมช.สธ. เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ในจังหวัดระยอง


วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จระยอง ดร.สาธิต ปีตเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลจังหวัดระยอง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจดูแล
สุขภาพประชาชน ทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ต้องทำงานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ การดูแล ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่ใช้จ่ายของประชาชน เพิ่มศักยภาพ การให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึงนายแพทย์ ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง นำเสนอแนวทางการลดความแออัด ในสถานบริการโรงพยาบาลระยอง ได้พัฒนาบริการสุขภาพประชาชน ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้าน แบบไรอยต่อ ลดความเหลื่อมล้ำ ได้รับบริการที่รวดเร็วภายในเขตสุขภาพหรือในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดภาระค่ใช้จ่ายในการเดินทาง รพ.ระยองจัดให้มีคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย บุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้คำปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม โดย เพิ่มคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา (Special Medical Clinic : SMC) จัดที่จอดรถพร้อมบริการเจาะเลือดที่เนินอุไร (สวนศรีเมือง) และรับ-ส่งมารพ. ,ยกเลิกการทำบัตร จัดระบบ Q online ,จัดทำสายด่วนช่วยชีวิตร่วมกับTOT ระบบแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแสดงผลอัตโนมัติ โครงการรับยาใกล้บ้าน(Telepharmacy) และเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในเครื่อข่าย ให้สามารถดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง


นายแพทย์ไชยสิทธิ์ กล่าวต่อว่า"การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คือการทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
เข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ราชัญ กองทอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.