Header Ads

ระยอง - รมช.สธ.มอบอุปกรณ์แขน – ขา เทียมให้คนพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระยอง - รมช.สธ.มอบอุปกรณ์แขน – ขา เทียมให้คนพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       
 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 พ.ย.2562 ที่อาคารการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบอุปกรณ์แขน – ขาเทียมสำหรับคนพิการตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2563 โดยมีว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีการการแพทย์ นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยได้มีการจัดรถเคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มาบริการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการ เพื่อนำไปจดทะเบียนคนพิการแก่คนพิการที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 3 ราย ผลิตแขนเทียม 20 ราย ผลิตขาเทียม 98 ราย เบ้าอ่อนซิลิโคนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 23 ราย ซ่อมแขน – ขาเทียม 8 ราย และมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินแก่คนพิการขาขาดที่ไม่สามารถใช้ขาเทียมได้ จำนวน 30 ราย รถเข็น 1 คัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมในสังคมได้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย.นดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ   กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรมและองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ได้รับอุปกรณ์เสริมและเทียมที่จำเป็นและมีคุณภาพ ใช้ทดแทนในการประกอบกิจวัตรประจำวันและการดำรงชีวิตในสังคม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…
รมช.สธ.มอบอุปกรณ์แขน – ขา เทียมให้คนพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       

 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 พ.ย.ที่อาคารการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบอุปกรณ์แขน – ขาเทียมสำหรับคนพิการตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2563 โดยมีว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีการการแพทย์ นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยได้มีการจัดรถเคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มาบริการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการ เพื่อนำไปจดทะเบียนคนพิการแก่คนพิการที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 3 ราย ผลิตแขนเทียม 20 ราย ผลิตขาเทียม 98 ราย เบ้าอ่อนซิลิโคนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 23 ราย ซ่อมแขน – ขาเทียม 8 ราย และมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินแก่คนพิการขาขาดที่ไม่สามารถใช้ขาเทียมได้ จำนวน 30 ราย รถเข็น 1 คัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมในสังคมได้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย.น
ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ   กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรมและองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ได้รับอุปกรณ์เสริมและเทียมที่จำเป็นและมีคุณภาพ ใช้ทดแทนในการประกอบกิจวัตรประจำวันและการดำรงชีวิตในสังคม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…
วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.