Header Ads

เรือนจำจ.ร้อยเอ็ดทำพิธีเปิดสถานฝึกวิชาชีพบำรุงรักษารถยนต์     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00น.  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.ร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานเปิดสถานที่ฝึกวิชาชีพล้างอัดฉีดและบำรุงรักษารถยนต์ PLEASE CAR CARE ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
  โดยมีนายเกษมศานต์   บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัตร้อยเอ็ด  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในโครงการฝึกวิชาชีพ การดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้การต้อนรับ
       โดยสถานที่ฝึกวิชาชีพบำรุงรักษารถยนต์เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก่อตั้งขึ้
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังใกล้พันโทษ   ให้มีความรู้ด้านการล้างรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ โดยมีผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมาย  รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน ซึ่งทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมจากร้านคาร์เนโอะคาร์แคร์  ซึ่งเป็นสถานประกอบการของเอกชน โดยคุณอรอนงศ์ แสนบัว เป็นวิทยากร ระยะเวลา  ฝีกอบรมจำนวน 90 ชั่วโมง จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
      หลักสูตรล้างอัดฉีด (ล้างอัตฉีด,คลือบล้อยางการเช็ดสึ,การเช็ดกระจก,การดูดฝุ่นและ
ทำความสะอาดภายในห้องผู้โดยสารการล้างและเคลือบห้องเครื่องยนต์)
     หลักสูตรสปาสีรถยนต์ (การขัดสี,การขัดตาไฟ,การขัดกระจก,การขัดล้อแม็ค,
การขัดขอบประตูรถยนต์,การเคลือบสีรถยนต์)
     หลักสูตรสปาภายในรถยนต์ (การฟอกเบาะผ้าและเบาะหนัง,การชักพรมแบบไม่ถอด,การซักพรมแบบถอด,การฟอกเพดานรถยนต์)

      ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน มีความรู้ในด้านดังกล่าว และเรือนจำ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ฝึกทักษะความชำนาญเพิ่มเติม ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง จนกว่า
จะพ้นโทษ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเปิดสถานฝึกวิชาชีพ PLEASE CAR CARE รองรับ
โดยคาดหวังให้ผู้ต้องขังทุกคนปรับตัวในการดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้
สังคมให้การยอมรับ สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี มีช่องทางการประกอบอาชีพสุจริตหา
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.