Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมแนวทางส่งเสริมการออมกับ กอช. และการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง


     นายธนาคม  จงจิระ  อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน การจัดประชุมแนวทางส่งเสริมการออมกับ กอช. และการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 15 อำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทุกคน จำนวน 1,432 คน รวมถึงปกครองจังหวัด คลังจังหวัด และผู้ให้การสนับสนุนการออมกับ กอช. รวมทั้งสิ้น 1,637 คน


กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบโล่ ให้กับผู้สนับสนุนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกกับนักเรียน/นักศึกษาตามโครงการ “โรงเรียน กอช. 100% จังหวัดนครสวรรค์” การมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับอำเภอที่มีผลการส่งเสริมการออมดีเด่น จำนวน 5 อำเภอ การมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านส่งเสริมการออมดีเด่นที่มีสมาชิกใหม่ กอช. จำนวน 101 คนขึ้นไป จำนวน 55 หมู่บ้าน และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.

จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมการออมกับ กอช. โดยจัดทำกิจกรรม ได้แก่โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดนครสวรรค์   , โครงการ “โรงเรียน กอช. 100%” จังหวัดนครสวรรค์  โดยรณรงค์ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เปิดบัญชีการออมกับ กอช.ทุกคน หรือ 100%  , โครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเพิ่มจำนวนสมาชิก กอช. ในทุกพื้นที่ และกระตุ้นให้ประชาชนมีการส่งเงินสะสมอย่างต่อเนื่อง


ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.