Header Ads

ราชบุรี ข่าว - จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

ราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 ที่ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี มีการจัดนิทรรศการ การมอบถุงเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 31 ต.ค.62  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 ที่ ศาลารวมใจ เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมีนายโกมล ตันติวรนุกูล  ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม


โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงเป็น “แม่ฟ้าหลวง” และ”สมเด็จย่า” ซึ่งพระราชสมัญญาทั้งสองที่ชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบ ถวายแด่พระองค์แสดงถึงความเทิดทูน ความรัก ความซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้ง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงสร้างคุณงามความดีให้เกิดแก่ผืนแผ่นดินและประชาชนชาวไทยทั้งปวง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับราษฎรที่ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นอาสาสมัครที่ไม่มีการเกษียณอายุ พระองค์ทรงเสียสละและมีน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาและทรงยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง” พระองค์ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติเป็น “พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ไทย” พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท” และ”บุคคลสำคัญของโลก” ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นและทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นคุณูปการที่เหล่าพสกนิกรชาวไทยจะได้น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และร่วมเจริญรอยตามพระราชปณิธานของพระองค์

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาเดือนร้อน จำนวน 300 ครอบครัว การบริการข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน จัดหางาน และการแนะนำอาชีพ บริการเสริมสวย ตัดผมชาย หญิง และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก  เยาวชน และครอบครัว

/////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.