Header Ads

เฝ้าระวังความปลอดภัยในถนนโครงข่ายสายทางของแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ นายพิศิษฐ์ มัญจกาเภท ผอ.ส่วนปฏิบัติการ มอบหมายทีมงานชุดเคลื่อนที่เร็วและอำนวยความสะดวกประชาชน เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในถนนโครงข่ายสายทางของแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเดินทางสัญจรช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี พ.ศ.2562  ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.