Header Ads

ทหารทอดกฐินสามัคคีบูรณะวัดและพระพุทธศาสนา

1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 1100 น ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร พร้อมด้วยคณะศรัทธา วัดคยานุสิทธิ์ บ้านแม่คะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยจัดองค์พระป่าขึ้นเพื่อสร้างซุ้มประตูวัด โดยมี พลตรี ประจวบ  จันต๊ะมี  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือเป็นประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส และ พันเอก นรสิงห์  ภีมะโยธิน  และ พันเอก ณัฏฐ์พัชร์  นภนาคจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ นายชัชวาล  ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และนายณะรินทร์  รินฟอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ  เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส นำนายทหารและเจ้าหน้าที่ประมาณ 200 นายได้ร่วมกับประชาชน และส่วนราชการ  ในการถวายผ้าพระกฐินและยอดปัจจัยในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ทำการทอดถวายในวันนี้มียอดการร่วมถวายกฐินสามัคคีเป็นยอดเงินประมาณ 350,000 บาท เพื่อจะนำจัดซื้ออุปกรณ์ทำซุ้มประตู และถวายเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป เป็นโครงการที่ทหารได้จัดทำร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความรักความสามัคคีกันในพื้นที่และเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทหารได้มีกิจกรรมร่วมกันกับประชาชน และได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมในโอกาสสำคัญอำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.