Header Ads

กรมศุลกากรเปิดตลาดประชารัฐชายแดนกระตุ้นเศรษฐกิจ


             ณ ค่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1  ต.เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย  นายกฤษฎา จี
นะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงาน “ ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน”
โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 หอการค้าอำเภอแม่สายกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าท้อง
ถิ่นพี่น้องชาวอำเภอแม่สาย นักท่องเที่ยว ร่วมงาน
            นายกฤษฎา  อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า “ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน” ที่จัด
ขึ้นในวันนี้ กรมศุลกากรภายใต้กระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
ไทย-เมียนมาได้ตอบรับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยการ
จัดกิจกรรม“ ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน "เพื่อขยายโอกาสให้กลุ่มผู้ค้าขายภายใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการเปิดพื้นที่ภายในบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1ให้แก่กลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนได้นำสินค้าอุปโภค-บริโภคสินค้าในท้องถิ่นและสินค้า
OTOP มาวางจําหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งกรมศุลกากรที่กรุ่งเทพฯได้ดำเนินการในส่วน
กลางมาก่อนขยายสู่ภูมิภาคโดยจังหวัดเชียงรายที่ด่านศุลกากรแม่สายเป็นแห่งแรกของประเทศ
และภาคเหนือ ซึ่งจะมีการต่อยอดไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ เช่นที่ภาคตะวันออก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
และทางใต้ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

        ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชนจะป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนอีกทั้งยังจัดให้มีการเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ข้อมูลสถานที่การเดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับ
ทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปพร้อมกัน
ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
มั่งคั่งยั่งยืน
          น.ส.ผกายมาศ เวียรา รองประธายหอการค้าจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า การที่กรมศุลกากรมา
เปิดโครงการ“ ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน”ที่ด่านศุลกากรแม่สาย ถือเป็นผลดีในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนซึ่งด่านศุลกากรแม่สายเป็นด่านใหญ่ที่เป็นประตูเดียวที่เป็นจุดผ่านแดน
ถาวรที่จะเชื่อมโยงไทยกับประเทศเมียนมา รัฐฉานตะวันออก มีการค้าขายชายแดนระหว่างสอง
ประเทศเป็นจำนวนมาก หากกรมศุลกากรมีการสนับสนุนต่อเนื่องจะทำให้ SME จากทั่ว
ประเทศจะมาค้าขายที่ตลาดการค้าชายแดนแห่งนี้ซึ่งฝั่งเพื่อนบ้านตรงข้ามอำเภอแม่สายอย่าง
ประเทศเมียนมา, สปป.ลาวและจีนตอนใต้ต้องการสินค้าไทยอย่างสูงทำให้สินค้าหลายๆชนิดของ
ไทยที่ยังไม่มีโอกาสได้เปิดตลาดกับประเทศเหล่านี้มีโอกาสในการทำตลาด จึงอยากให้ลองมาค้า
ขายที่ด่านศุลกากรแม่สายซึ่ง กรมศุลกากร ให้พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีการคิดใช่จ่าย
แต่ประการใดจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวมามากๆ ชิม ช็อป ใช้ได้เลยที่นี้ .....


จักรภัทร แสนภูธร รายงาน   รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.