Header Ads

นครสวรรค์/// ทีมขุนศึก๓๑ (มทบ.๓๑)ร่วมกับวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองบัวและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔ วปร.ให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


...เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยมปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองบัว ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.และประชาชนทั่วไปในอำเภอหนองบัว โดยมี ทีมขุนศึก๓๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม

    ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป เพื่อให้จิตอาสาในพื้นที่ ได้รับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านงานจิตอาสา และเพื่อเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไป ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ งานด้านจิตอาสาหลายๆด้าน นำเทคนิคที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรนี้ไปช่วยเหลือประชาชน

   ด้วยสำนึกในพระมหาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกร ทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนในอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ข่าวโดย///ภคพล ครองสิน....รายงาน087-8544888
ขับเคลื่อนโดย Blogger.