Header Ads

ชลบุรี - กรมชล ฯ เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายน้ำภาคตะวันออก เตรียมรับการขยายตัวของทุกภาคส่วน

    กรมชลประทาน ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยได้ทำการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้หลากหลายครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสนับสนุน และรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกในอนาคต
   
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่มาดูความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานภาคตะวันออก รองรับ  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ทำให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งส่งผลทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีตัวแทนจากอีสวอเตอร์ และผู้อำนวยการชลประทานในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

    สำหรับแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการน้ำระยะ 10 ปี เพื่อจัดหาน้ำให้เพียงพอความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 354 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี โดยการพัฒนาแหล่งน้ำในประเทศให้มีศักยภาพเพื่อการเกษตร ร่วมกับ EEC รวมถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียงนอกพื้นที่ EEC ที่อยู่ภายในประเทศ มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับความต้องการใช้น้ำในทุกภ


    ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สามารถช่วยกระตุ้นการลงทุน และพัฒนาโครงการพื้นฐาน ให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน

สุรศักดิ์ ศรีนันทวงค์/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.