Header Ads

พังงา-สสจ.พังงา​เดินหน้ารณรงค์​ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็ก

วันที่​14 พ.ย.62​ เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนอนุบาลพังงา​ อ.เมืองพังงา​ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี จังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2563  เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันอย่างพอเพียง อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรับวัคซีนป้องกันโรคหัด สร้างความเท่าเทียมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัด หัดเยอรมันในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ วัคซีนป้องกันโรคหัด โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการรณรงค์วัคซีนป้องกันหัดในเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศตังแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 สำหรับจังหวัดพังงา มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนหัดร้อยละ 94.13 จำนวนเป้าหมายการรณรงค์รวม 2,141 ราย


นายนเรศฤทธิ์​ ขัดธะสีมา​ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา​ กล่าวว่า​ จากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 63 ที่นครเจนีวา กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบในข้อตกลงระหว่างประเทศในการสนับสนุนโครงการกำจัดโรคหัด ซึ่งกำหนดเป้าหมายในอุบัติการณ์ของโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคนและไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศในปี 2562 ประเทศไทยยังพบอัตราการป่วยด้วยหัด 7.44 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดพังงา อัตราป่วย 16.03 ต่อประชากรแสนคน พบว่ายังสูงกว่าเป้าหมายตามข้อตกลงระหว่างประเทศค่อนข้างมาก โดยพบการระบาดในที่พักแรงงานต่างด้าวและในเรือนจำ


 อโนทัย​ งานดี/พังงา/081-0810836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.