Header Ads

"เมืองสี่แคว"จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เทศบาลนครนครสวรรค์

     เทศบาลนครนครสวรรค์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  และเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกันจัดขึ้น  ซึ่งมีส่วนราชการ และประชาชนร่วมโครงการเป็นจำนวนมากโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 และเป็นการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชทานพระราชดำริ พระราโชวาทหรือพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัย อาทิเช่น โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่มีงานครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคและการฟื้นฟูสภาพ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการที่ดีที่สุดโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกันอันส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม โดยกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้านได้แก่ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จัดหน่วยตรวจตา จัดหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ตลอดจนการรับแจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตา ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


 
!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.