Header Ads

ชุมพร-จัดยิ่งใหญ่สถาณการณ์เสมือนจริง ฝึกการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย-วาตภัย

บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึก การป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ประสพอุทกภัย-วาตภัย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  มูลนิธิ  อาสาสมัคร  ประชาชน รวมกว่า44หน่วย และกำลังพล 254 คน จากทุกอำเภอ ร่วมฝึกตามสถาณการณ์จำลองเสมือนจริง

โดยจังหวัดชุมพร ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย-วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดชุมพร ณ.ห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพร และแจ้งหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ริมนํ้า  ที่ราบเชิงเขา  และที่ราบเสี่ยงภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม ให้ประชาชนเตรียมการการป้องกันและระมัดระวังอันตราย อันเกิดจากภัยธรรมชาติทั้งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี อำเภอเมืองชุมพรและอำเภอปะทิว ให้อพยพเรือขึ้นชายฝั่งหรือนำเรือหลบในที่ปลอดภัย
โดยผ่านทางวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 2กำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถาณการณ์ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 3.ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยของหน่วยงานให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถาณการณ์ในพื้นที่ได้อย่างท่วงที 4.รายงานสถาณการณ์และการให้ความช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการในเบื้องต้นให้จังหวัดทราบทุกระยะ ทางหมายเลข 007-503 203  และ077-501207 จนกว่าสถาณการณ์จะยุติ

ข่าวโดย..ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.