Header Ads

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ


  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดนครสวรรค์ ณ. ห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา   เดชพันธุ์ รองงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดนครสวรรค์ และได้บูรณาการร่วมกับ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแนะแนวอาชีพ ณ ห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์   โดยมี นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดเผยว่า สุดเนื่องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเห็นว่าในแต่ละจังหวัด มีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีความฐานะยากจน และไม่มีความจำเป็น ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ แรงงานไร้ฝีมือ เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดนำร่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีภารกิจการให้บริการส่งเสริมการทำงานเพื่อยกระดับ และพัฒนาสุขภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการศึกษาต่อของจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะ แรงงานมีฝีมือ เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวและคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ โลกอาชีพ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูแนะแนวนำ ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!


ขับเคลื่อนโดย Blogger.