Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”ที่ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบหมายให้ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562  ดำเนินการโดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีผู้สนใจหลากหลายอาชีพสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้


* การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดสังคมคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย ทั้งนี้การขาดธรรมาภิบาลยังเป็นสิ่งที่สังคมยังสามารถตระหนักรับรู้ได้ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้านเพื่อหาแนวทางผลักดันเรื่องธรรมาภิบาลให้เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของสังคมไทย สถาบันพระปกเกล้าตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ทำจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” Strengthening Cultures of Good Governance for the Moral Society : from Concepts to Practices โดยเน้นในเรื่องคุณธรรม ความซื่อตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในระดับผู้กำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างสังคมที่ดี มีคุณธรรมในท้ายที่สุด โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันประกอบด้วย กิจกรรม Workshop สานเสวนาในประเด็นต่างๆ มากมาย และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเยี่ยม


** ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณวิทยากรและคณะทำงานที่ได้จัดให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ได้ผลักดัน และสนับสนุนเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และขอขอบคุณ Professor Catherine Morris จากประเทศแคนาดาผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายและยุติธรรมสมานฉันท์ รวมถึงวิทยากรรับเชิญทั้งจาก ศาลปกครอง และมูลนิธิต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งผู้เข้าร่วมอบรม ที่ได้เห็นความสำคัญมาร่วมสร้างสังคมและวัฒนธรรมแห่งความสุจริตให้เกิดขึ้น และนำองค์ความรู้ที่ได้รับ กลับไปถ่ายทอดและนำไปใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานของท่านรวมถึงสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมต่อไป 

  

*** ข้อมูลภาพข่าวโดย : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.