Header Ads

ชุมพร-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร “สัมมนาสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕”


     วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดการสัมมนา สถานประกอบกิจการที่อยู่ข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นการดำเนินงานเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมี นางสาว กานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว โดยมี ผู้เข้าสัมมนาจำนวน ๕๕คน ณ โรงแรมชุมพรการ์เด์นส์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผอ.สนพ.ชพ ได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  มีการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อใช้ฝึกอบรมลูกจ้าง การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในกิจการใด ๆ ที่ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕


สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  หมายถึง ผู้ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือธุรกิจอย่างอื่น ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไปทุกท้องที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นรายปี เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของลูกจ้างทั้งหมด  ในกรณีที่ไม่จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว  ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับบุคคลากรของตน โดยการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ หลายประการ  สิทธิประโยชน์ที่สำคัญคือ การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.