Header Ads

พะเยา จัด โครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก           วันที่ 6 พ.ย.62  นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิด โครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ  เรือนจำจังหวัดพะเยา  โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการฯ
                 โดยกิจกรรมภายในงาน มีการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   จากนั้นร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดพะเยา
                 สำหรับโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โดยเป็นการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม หลังจากออกจากเรือนจำ เป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อ
ภาพ/ข่าวโดย...พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.