Header Ads

พังงา-นายก อบจ.พังงา นำทีมร่วมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”ด้าน รมช.นิพนธ์ ประกาศเดินหน้าให้ท้องถิ่นตั้งศูนย์ดูแลความปลอดภัยทางท้องถนน      ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา พร้อมด้วย นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภา อบจ.พังงา นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ประกอบด้วย นายก อบจ. และตัวแทน อปท. ระดับต่างๆเข้าร่วมกว่า2,500 คน
  นายบำรุง ปิยนามวาริช กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เชื่อมโยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาลให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันบริบทสังคม ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกระจายอำนาจและได้มีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
    ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมีสถิติที่น่าตกใจและจัดเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินต่างๆของประชาชน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 22,000 คน ถ้า อปท.ร่วมจับมือกันในทุกระดับ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน  เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตพี่น้องคนไทยบนท้องถนน  เท่ากับเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินอื่นๆได้ โดยเริ่มเข้มงวดสกัด “การเมาแล้วขับ” และ “การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด” ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน ตำบล ก็จะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้  วันนี้่จึงอยากเพิ่มบทบาทของ อปท. ให้เข้ามาดูแลคุณภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่พวกท่านบริหารอยู่ให้มากขึ้นเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายตำบลขับขี่ปลอดภัยให้เป็นผลปฏิบัติทางรูปธรรมจับต้องได้ โดยให้แต่ละท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ดูแลความปลอดภัยทางท้องถนน โดยให้ อบจ.เป็นผู้สนับสนุน เพราะกฎหมายกำหนดให้นายก อบจ.เป็นรองประธานศูนย์ปลอดภัยทางท้องถนนระดับจังหวัดอยู่แล้ว ประกอบกับกฎหมายได้แก้ไขให้อำนาจในเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนาจเรื่องการจราจรเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวโดย...อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.