Header Ads

รัฐมนตรียุติธรรมตรวจเยี่ยมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน และเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)


         
  วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน ซึ่งทางรัฐมนตรีได้เคยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) พร้อมทั้งได้ให้มีระบบการติดตามดูแล  ช่วยเหลือหลังจากครบกำหนดในศูนย์ขวัญแผ่นดิน  และอยากให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้เสพ  ผู้ค้าที่ได้จากค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอย่างเป็นระบบ   และนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้  ซึ่งจะเป็นกระบวนการเริ่มต้น ของการลดปัญหาความแออัดในเรือนจำ ได้ในอนาคตมากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการขยายผลแนวคิดค่าย “ศูนย์ขวัญแผนดิน”  ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ส่งผลให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด  ประชาชนทั่วไปสามารถสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และมีคุณค่า ตลอดจนมีการดำเนินงาน “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” เพื่อเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต่อไป ต่อจากนั้นได้ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิทยากร ครูปกครอง ครูพี่เลี่ยง ร่วมกิจกรรมฯ โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรอง ในพื้นที่ จำนวน 200 คน  ทั้งนี้ การอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดินได้ยึดหลักแนวความคิด “ดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างลูกหลานและที่สำคัญต้องทำให้เขาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร ครูฝึก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด ในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เน้นการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือเปรียบดั่งลูกหลาน คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้กลับคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.