Header Ads

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง


  ที่ห้องประชุมอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวบรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ชุมแสง เข้าร่วมการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ของคลองกระถิน ซึ่งเป็นคลองสาธารณะ ที่ประชาชนจะต้องใช้น้ำถึง 3 อำเภอ มีอำเภอบรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว และชุมแสง ซึ่งวันนี้ นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการ ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ นัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้ง 3 อำเภอ ให้รับทราบสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะในปีนี้ สถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นรวดเร็วมาก ถึงต้องให้ความรู้กับ ชาวเกษตรกรเกี่ยวกับเพาะปลูก จะทำการเพาะปลูกใดๆ ให้ศึกษา ต้นทุนของน้ำให้ดีๆ ถ้าเป็นไปได้ ในช่วงนี้ให้เก็บน้ำไว้ อุปโภคบริโภคก่อน เพื่อจะมีน้ำไว้ใช้จนถึงช่วงหน้าฝนฤดูหน้าต่อไป

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.