Header Ads

สารพัดช่างระยองนำร่องโชว์ผลงานการแกะสลักโฟม“ม้านิลมังกร- สุดสาคร” ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตกแต่งรถแห่พระกฐินพระราชทานของ ศธ.

 เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 ต.ค.2562 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะแกะสลักโฟม มาประดับตกแต่งรถแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานรวมทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  เทศบาลเมืองมาบตาพุดและโรงเรียนวัดชากลูกหญ้าโดยนำม้านิลมังกร-สุดสาครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง  ตกแต่งรถแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำถวายพระสงฆ์วัดลุ่มมหาชัยชุมพล พระอารามหลวง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดระยอง         
นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า งานศิลปะดั้งเดิมของไทยนั้นมีอยู่หลายแขนง การแกะสลักก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ถือเป็นมรดกมีค่าสืบทอดกันมาช้านาน เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติทีเดียว แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในปัจจุบันการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้มีแนวโน้มจะสูญหายและลดน้อยลงไปเรื่อยๆ
        
วิทยาลัยสารพัดช่างระยองได้จัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ศิลปะการแกะสลักโฟม”เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ประชาชนหรือนักเรียนที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เป็นการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสืบไป


         
นายกิตติพงศ์  อุตตมะเวคิน ผู้อำนวยการวิทยาสารพัดช่างระยอง  กล่าวว่า สำหรับการแกะสลักโฟมตกแต่งรถแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานนั้น นำเรือพระที่นั่งมาเป็นแบบในการแกะสลักโฟมเป็นรูปครุฑ   ส่วนม้ามังกร- สุดสาครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง มาตกแต่งเป็นรถแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะถวายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562   ที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพล พระอารามหลวง โดยใช้เวลาแกะลักโฟมระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม  2562 ซึ่งหลังจากนี้วิทยาลัยสารพัดช่างระยองจะจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “อาชีพช่างศิลปะแกะสลักโฟม” ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจอีกด้วย......

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.