Header Ads

พังงา-ข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่สุดบนเกาะกลางทะเลอันดามัน ชาวเกาะยาวร่วมอนุรักษ์การทำนาข้าวอินทรีย์


    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณแปลงนา (นาทอน) หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ว่าที่ร้อยตรี นริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาว เปิดงาน วันอาหารปลอดภัย ข้าวใหม่ปลามัน และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พนักงานโรงแรม รีสอร์ท คณะครู-นักเรียนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม ซึ่งนายอำเภอเกาะยาวได้ปล่อยมุกเด็ด ด้วยการกล่าวทักทายชาวต่างชาติที่มาร่วมงานด้วยภาษาอังกฤษ 1 ประโยค และบอกว่าให้ปลัดอำเภอสอนมาเมื่อเช้านี้ซึ่งได้สร้างเสียงฮาให้กับผู้ร่วมงาน จากนั้นได้เป่าปี่ซังข้าวเปิดงาน ก่อนจะร่วมพิธีทำขวัญข้าวและร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ฟัดข้าว และร่วมทิ่มข้าวเม่า   ว่าที่ร้อยตรี นริศ ฤกษ์ดี กล่าวว่า เกาะยาว จ.พังงาเป็นเกาะกลางทะเลอันดามันอยู่ระหว่างจังหวัดกระบี่ และภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 14 เกาะน่าอยู่ที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือวิถีชีวิตของผู้คน การอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตการทำนาข้าวของชาวอำเภอเกาะยาวนั้น เพราะคนเกาะยาวมีความผูกพันกับการทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบันมานานนับ 100 ปีมาแล้ว ถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เมื่อเหลือจากกิน ก็แบ่งขาย ในอดีตนั้นเกษตรกรทำนากันแบบใช้เคมีแต่ปัจจุบันได้หันมานาข้าวอินทรีย์ทั้งหมดแล้ว และเป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าวแปลงใหญ่ที่สุดในอันดามัน
    นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว เปิดเผยว่า อำเภอเกาะยาวมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 277 ราย ในพื้นที่  880 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  กข 43 ทับทิมชุมแพ ปทุมธานี 1 อยุธยา และข้าวไร้ซ์เบอร์รี่ ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีทำให้ผลผลิตปลอดภัย อีกทั้งรสชาติก็อร่อย เนื่องจากข้าวที่ปลูกอยู่ในเกาะมีน้ำทะเลล้อมรอบ มีน้ำทะเลซึมเข้ามาในแปลงนาทำให้ข้าวเกาะยาวมีรสชาติดี เปรียบเสมือนเวลาทำกับข้าวต้องเติมเกลือรสชาติถึงจะเข้มข้น ซึ่งข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ไว้บริโภคภายในครัวเรือน ที่เหลือก็จำหน่ายในเกาะยาวและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะยาว ขณะนี้ข้าวอยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ข้าวใหม่จะมีรสชาติหอม มันอร่อย เหมาะที่จะนำไปเป็นของฝากของขวัญ  กิจกรรมในวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอำเภอเกาะยาว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะข้าว ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง อีกทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทำขวัญข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว ฟาดข้าว ฝัดข้าว เป่าปี่กลางนา ประกวดหุ่นไล่กา โชว์ว่าวเกาะยาว สาธิตทำข้าวเม่า กวนกะละแม การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร จำนวน 5 สถานี ได้แก่ วิถีการทำนาดั้งเดิมของเกาะยาว สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว รณรงค์ไถกลบตอซัง การแปรรูปข้าว ตรวจสารเคมีในเลือด การจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.