Header Ads

"เมืองสี่แคว"โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดอบรม มัคคุเทศก์น้อย ประจำแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด


  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อแนะนำบึงบอระเพ็ดให้เป็นที่รู้จักทั้งในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชม ทั้งระบบนิเวศน์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ในบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดขอืงประเทศไทย และเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์อีกทางหนึ่ง
   ณ อาคารรับรองบึงบอระเพ็ด  นางจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดอบรมมัดคุเทศก์น้อย ประจำแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษา ประมาณ 50 คน  จากโรงเรียนโดยรอบบึงบอระเพ็ดและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อสร้างบุคลากรให้ข้อมูลนำเที่ยวในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ ด้านระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์นก พันธุ์ไม้น้ำที่มีในบึงบอระเพ็ด นายกำพล  โมลัยรักษ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่12 นางลาวัลย์ โมลัยรักษ์ จากโรงเรียนวัดท่าซุด และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องจระเข้ ระบบนิเวศน์ และการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยวันที่ 2 ของการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจะไปศึกษาดูงานการเป็นทมัคคุเทศก์มืออาชีพ ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการนำเที่ยวเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
 นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า บึงบอระเพ็ดเห็นบึงน้ำจืดที่กว้างขวางที่สุดของประเทศ มีระบบนิเวศน์ พันธุ์ปลา พันธุ์นกหลากหลาย ให้ศึกษาเรียนรู้ทั้งนกพื้นถิ่นและนกจากแหล่งอื่นที่อพยพมาอาศัยตามฤดูกาล เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งจระเข้หลายสายพันธุ์ ซึ่งล้วนเป็นเสน่ห์ของบึงบอระเพ็ดที่นักท่องเที่ยวพากันมาเยี่ยมชม การอบรมมัคคุเทศก์น้อยที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง 11 ปี ได้ส่ง เสริมนโยบายใน 2 ด้านคือ ด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนหลายคนได้รับคัดเลือกเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนสามารถเป็นตัวแทนถ่ายทอดความงดงามด้านต่างๆของบึงบอระเพ็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมให้เกิดความประทับใจและนำความประทับใจไปขยายต่อจนบึงบอระเพ็ดเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

ข่าวโดย!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.