Header Ads

คณะลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดตราด ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”          วันที่ 25 พ.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายบังคม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  คณะลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง และลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดตราดจำนวนมากเข้าร่วมพิธี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
   ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราด  กล่าวว่า  เมื่อ 94  ปีที่แล้ว หรือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 คณะลูกเสือแห่งชาติและประชาชนชาวไทยต้องสูญเสีย พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณค่ายิ่งพระองค์หนึ่ง นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  พระผู้พระทานกำเนิดการลูกเสือไทย   พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อปวงชนชาวไทย  โดยเฉพาะด้านกิจการลูกเสือทรงวางรากฐานกิจการลูกเสือไทยจนเจริญก้าวหน้าสืบมาตราบจนทุกวันนี้  ดังพระราชปณิธานว่า  การลูกเสือ จะช่วยให้เยาวชนของชาติ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความวิริยะอุตสาหะ มีมนุษยธรรม และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระองค์ท่าน  คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดตราด ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง และกองลูกเสือโรงเรียน  จึงได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 ในครั้งนี้ขึ้น    อย่างไรก็ตามคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดตราด ขอให้เยาวชนยึดมั่นในการนำกิจการลูกเสือ ที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป
ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาครายการรอบรั้วภูธร ประจำจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.