Header Ads

นครสวรรค์/// การอยู่ปริวาสกรรมพระสงฆ์จำนวน ๑๔ จังหวัด ณ วัดป่าหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์


...พระอธิการประทีป สีลเตโช เจ้าอาวาสวัดป่าหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ กล่าวว่าพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปาริวาสในครั้งนี้มีทั้งหมด ๑๔ จังหวัด กว่า ๘๐ รูป
   คำว่า ปริวาส นี้มีมาแต่สมัยพุทธกาล เป็นชื่อของสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่สงฆ์จะพึงกระทำเพื่อการอยู่ชดใช้ เรียกสามัญว่า “การอยู่กรรม” เรียกรวมกันว่า “ปริวาสกรรม” เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุที่ต้องอาบัติ "สังฆาทิเสส" แล้วปกปิดไว้ ทั้งที่เกิดโดยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ และอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม จึงต้องประพฤติเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองให้ครบเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดอาบัติไว้ เพื่อให้พ้นมลทินและเพื่อความบริสุทธิ์ในการบำเพ็ญเพียรในทางจิตของพระภิกษุสงฆ์ต่อไป
  ปริวาส มี ๓ ประเภท คือ
๑. ปฏิจฉันนปริวาส (สำหรับผู้ที่ต้องครุกาบัติแล้วปิดไว้)
๒. สโมธานปริวาส  (สำหรับผู้ที่ต้องอาบัติแล้วปิดไว้ ต่างวันที่ปิดบ้าง ต่างวัตถุที่ต้องบ้าง)
๓. สุทธันตปริวาส  (สำหรับผู้ต้องอาบัติแล้วปิดไว้ มีส่วนเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้าง)
   งานปริวาสกรรม คือกิจของสงฆ์ที่พึงชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ ดังนั้นการที่เราช่วยในกิจของสงฆ์ตามที่ฆราวาสสามารถช่วยได้ ก็เท่ากับเอื้อความสะดวกให้กับพระสงฆ์ท่าน จึงมีอานิสงฆ์มาก
   ทางวัดป่าหนองบัวได้จัดให้มีการเข้าปาริวาสกรรม แรม ๘ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี และในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๘-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗นี้ จะมีพิธีสวดเสริมดวงให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานอีกด้วย


ข่าวโดย////ภคพล ครองสิน....รายงาน
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.