Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพื้นที่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร


 
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมรับฟังปัญหาจากพื้นที่  โดยมีนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา เปรมประภาศ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ,นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ,น.ส.เกษรา รื่นภิรมย์ นักวิชาการ  นักวิจัย อิสระด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์   นักสันติวิธีและผู้ชำนาญการระงับข้อพิพาท ,นายวิทยา อารีปี ผู้นำเครือข่าย ปปช. ภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางเศรษฐมณี  ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาในครั้งนี้
* การประชุมครั้งนี้ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับฟังข้อมูลในพื้นที่ของชุมชน  ผลกระทบ และความเดือดร้อนของประชาชน  การกัดเซาะชายฝั่ง การคมนาคม  ซึ่งได้ให้แนวคิดในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งต้องแสวงหาเครือข่าย ความร่วมมือความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาร่วมพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้การพัฒนาต้องอยู่ภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชุมชนให้คงอยู่ โดยร่วมกันออกแบบการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการดูแลอนุรักษ์ รักษาอัตตลักษณ์ท้องถิ่น  ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุน สามารถส่งเสริมพื้นที่เป็นการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อีกทั้งทำความเข้าใจเรื่องสีและผังเมือง  การทำประชาพิจารณ์ขอออกเทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติกทม. สภาองค์กรชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต่อไป ** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / น.ส.เสาวลักษณ์ คงทอง ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.