Header Ads

อำเภอเก้าเลียว จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริทคุณธรรมแห่งชาติ


    อำเภอเก้าเลียว จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริทคุณธรรมแห่งชาติ
   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการประชุมส่วนราชการทุกหน่วยของอำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)เพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการของอำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 46 หน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าว เพื่อจะช่วยในมีการขับเคลื่อนในส่วนของวัดและหมู่บ้าน อีกทางหนึ่ง เพื่อยกระดับให้อำเภอเก้าเลี้ยว ประสบผลสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาอำเภอคุณธรรมให้เจริญยิ่งขึ้น ต่อไป
    ทั้งนี้ได้รับความกรุณาคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมและให้ความรู้ โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่วัดและชุมชนต่อไป
ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.