Header Ads

จังหวัดอุทัยธานี...!!@ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ...!! ***


 จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชน และอาสาสมัครฝนหลวงของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิด "โครงการพระราชดำริฝนหลวง" ขึ้นมา โดยทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรให้พ้นจากความแห้งแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำมาจนถึงปัจจุบัน
โดยภายในงาน ยังมีมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการย้อนรอยฝนหลวงไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสียสละ ทุ่มเทพระวรกาย หลังเสด็จพระราชดำเนินสังเกตเห็นความแห้งแล้ง และทรงศึกษาค้นคว้าทดลองจนเกิดผลสำเร็จ อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชาวไทยตลอดมา...ข่าวโดย// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687

ขับเคลื่อนโดย Blogger.