Header Ads

นครนายก-พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเกษตรกร นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครนายก โดยมี พ.อ.อภิชาติ มีธัญญากร หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลงได้ผลดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์ พระราชทาน นำไปช่วยฟื้นฟูที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.