Header Ads

บึงกาฬ!!...ปากคาดจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองสมภพ สุนันทนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัด
 “หนองยองสมสนุกนาดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ. สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนสมสนุก     ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้น โดยเริ่มทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 13 –14 พฤศจิกายน 2562  โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมทั้งหมด 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ โรงเรียนบ้านไร่สุขสาราญ โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา โรงเรียนบ้านนาดง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา โรงเรียนบ้านโสกบง โรงเรียนบ้านสมาคมฯ โรงเรียนบ้านบะยาวฯ โรงเรียนบ้านดาลบังบด โรงเรียนชุมชนสมสนุก โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  และมีการแข่งขันประเภทของกีฬาที่กำหนดในการแข่งขันคือกีฬาฟุตบอล (ชาย/หญิง) ฟุตซอล (ชาย) วอลเลย์บอล (ชาย/หญิง) วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย/หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย/หญิง) เปตอง (ชาย/หญิง) เทเบิลเทนนิส (ชาย/หญิง) แบตมินตัน (ชาย/หญิง) กรีฑา…
     
        ....ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวง ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัด“หนองยองสมสนุกนาดงเกมส์” กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีทักษะความสามารถ และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ จากนโยบายการศึกษา ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง…ภาพ/ข่าว :เกรียงไกร  พรมจันทร์ รายงาน // 088-6084989
ขับเคลื่อนโดย Blogger.