Header Ads

เปิดกองทุนแม่ของแผ่นดินชายแดนแม่อาย


25 พฤศจิกายน  2562 เวลา 0900 น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อประชาชนในปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยและยังมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพระองค์ทรงจึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”นับตั้งแต่ปี2547 เป็นต้นมา และในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนไทย-พม่ายาวถึง 53 กิโลเมตร และมีแหล่งผลิตยาเสพติดหลายแห่งในประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบนำเข้าในประเทศไทยทางพื้นที่ของอำเภอแม่อาย และมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ประเทศไทย ในวันนี้ทางนายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย นายประพันธ์  ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ    นายสมชิตร์  เงาส่องกำนันตำบลสันต้นหมื้อ  นางสุรีมาศ  กล่อมกมล พัฒนาการอำเภอแม่อาย  ร้อยโท อุเทน  พวงลำ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3206 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3 ส่วนแยก2   นายสวัสดิ์  ดวงดี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสันต้นหมื้อ  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับประชาชนส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ได้จัดเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจาก สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลสำเร็จส่งผลให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งทางนายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ก็ได้ให้โอวาทขอให้ประชาชนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดและอย่าเสพ อย่าขาย อย่าซื้อ แต่ขอให้ความร่วมมือกับทางราชการช่วยแจ้งข่าวสารเบาะแสให้อบ่างเป็นความลับซึ่งทางฝ่ายปกครองจะดำเนินการปราบปรามได้เร็วขึ้นและหมดสิ้นจากพื้นที่ไปโดยเร็วและจะทำให้ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข

นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.