Header Ads

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรค ไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์


   นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรค ไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมบูรณาการในการดำเนินการป้องกันและกำจัดโรคไข้หวัดนกมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งมาตรการ ทำลายเชื้อโรคด้วยการรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งนกอพยพ ตลาดค้าสัตว์ปีก สนามชนไก่ โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อจะดำเนินการทุก 3 เดือน  มาตรการสำรวจโรค (X-ray) ปีละ 2 ครั้ง  มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก/ซากสัตว์ปีกตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  มาตรการส่งเสริมการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)  และมาตรการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกที่ถูกต้องต่อประชาชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเกษตรกร รวมถึงการฝึกซ้อมการปฏิบัติการ(tabletop exercise) ผลของการดำเนินงานอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาทำให้จังหวัดนครสวรรค์ ยังรักษาความเป็นหนึ่งในจังหวัดหลักที่มีผลผลิตสัตว์ปีกที่ปลอดภัยเป็นสินค้าบริโภคภายในและส่งออกต่างประเทศมีมูลค่าสูงถึงปีละไม่ต่ำกว่า 4 พันล้านบาท นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์มีจุดเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกคือ พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวชมนก  ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนกและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากโรค จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีในพื้นที่นกอพยพอาศัยอยู่ ทั้งนี้การปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อรวมถึงการรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงในอำเภออื่นๆทั้งจังหวัดอีก 38 แห่ง โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และผู้เกี่ยวข้องจากทุกอำเภอออกร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งคาดหวังว่าการรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรคร่วมกับมาตรการอื่นๆจะทำให้จังหวัดนครสวรรค์ปลอดโรคไข้หวัดนกอย่างยั่งยืนต่อไป


!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!                   
ขับเคลื่อนโดย Blogger.