Header Ads

โครงการโรงเรียน กอช.จังหวัดนครสวรรค์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

     นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานคลังนครสวรค์ ลงพื้นที่รณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ตามโครงการ" โรงเรียน กอช. 100% จังหวัดนครสวรรค์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รายการนี้มีผู้ให้ความสำคัญในโครงการและสนับสนุนในโครงได้มอบเงินออมครั้งแรกให้แก่นักเรียน-นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จำนวน 3,424 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 171,200 บาท หลังจากนั้น นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและมอบนโยบายให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนคณะครูอาจารย์ให้ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้แทนคลังจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมการสนับสนุน และ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมในโครงการ
////ภคพล ครองสิน......รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.