Header Ads

ราชบุรี ข่าว - เจ้ากรมฯพาชมสาธิตสงครามทุ่นระเบิด คณะเยี่ยมถึงกับชมชื่นชมวันที่ 13 พ.ย.62 ผู้สื่อรายงานว่า พลโท  พิสัณห์  ปฐมเอม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณาจารย์  นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 413 คน เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและชมกิจการของกรมการทหารช่าง  ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 62 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกรมทหารช่างที่ 11


จากนั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ เดินทางไปยังสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายบุรฉัตร เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการจัดการดำเนินงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาของกรมการทหารช่าง โดยมี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวต้อนรับ และตอบข้อซักถาม จากนั้นผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  มอบของที่ระลึกให้กับเจ้ากรมการทหารช่าง ต่อมาผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะเดินทางไปยังสนามฝึกจารุมณี เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตสงครามทุ่นระเบิด โดยโรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่าง และเยี่ยมชมการสาธิตการข้ามลำน้ำทางยุทธวิธี โดยกองพลทหารช่าง โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ ได้กล่าวความชื่นชมหลังจากได้ดูการสาธิตสงครามทุ่นระเบิด///////////////////////////////

ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.